News

The amendment to the Act on trading in financial instruments

On 30th January 2015 an amendment to the Act of 29th July 2005 on trading in financial instruments entered into force.

The main aim of said amendment is to adjust national legislation to the regulations of the European Parliament and of the Council of the European Union concerning short selling of securities.

Sanctions and administrative measures for infringements of Community Regulation number 236/2012 on short selling were entered into the amended Act.

Moreover, the amendment specified the provisions indicating competent supervisory authorities for the purpose of implementation of the new supervisory duties provided in said regulation, with a particular emphasis on treasury debt instruments. The Financial Supervision Commission shall be the national supervisory authority in the matter of compliance with the new regulation.

W dniu 30 stycznia 2015 roku weszła w życie nowelizacja do ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi.

Podstawowym celem omawianej noweli jest dostosowanie krajowych przepisów do wymogów rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej dotyczących krótkiej sprzedaży papierów wartościowych.

Do nowelizowanej ustawy wprowadzone zostały sankcje oraz środki administracyjne za naruszenia przepisów rozporządzenia wspólnotowego numer 236/2012 w sprawie krótkiej sprzedaży.

Nowelizacja wprowadziła ponadto przepisy wskazujące właściwe organy nadzoru dla celów wykonywania nowych obowiązków nadzorczych przewidzianych w powyższym rozporządzeniu, ze szczególnym uwzględnieniem instrumentów dłużnych Skarbu Państwa. Krajowym organem nadzoru w sprawach przestrzegania przepisów rozporządzenia będzie Komisja Nadzoru Finansowego.

 Top of page